Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna. Użytkownicy „Systemu Lupe”.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mońki z siedzibą w Mońkach przy ulicy Słowackiego 5a, 19-100 Mońki reprezentowana przez Burmistrza, dalej Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@um-monki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody wyrażonej podczas rejestracji konta użytkownika w Systemie Lupe.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z systemu do komunikacji między użytkownikami Systemu Lupe, a Urzędem Miejskim w Mońkach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym BIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00–854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia System Lupe.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usunięcie konta w Systemie Lupe jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu usunięcia konta z Systemu Lupe należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki Polityka Prywatności znajdującej się w menu Profil (prawy górny róg strony) oraz wcisnąć przycisk „USUŃ KONTO”.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi założenie konta użytkownika i korzystanie z Systemu Lupe.
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.